Algemene voorwaarden Djsa

Definities

1. djsa : potros en co bv . gevestigd te Liedekerke onder BTW nr. BE0899602843

2.Klant: degene met wie djsa een overeenkomst is aangegaan.

3.Partijen: djsa en klant samen.

4.Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijitheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens djsa

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk vit.

Aanbiedingen en offertes

1.Aanbiedingen en offertes van djsa zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelik zijn overeengekomen,

Aanvaarding

1.Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt djsa zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen,

2.Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt djsa slechts,nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1.Alle prijzen die djsa hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.Alle prijzen die djsa hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan djsa te allen tijde wijzigen

3.Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die djsa niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q, het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3.tenzij de vethoging het gevolg is van een wettelijke regeling

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door djsa vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren,

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van djsa . geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht.tenzij een afivijkend uurtarief is overeengekomen.

7. Indien partijen voor een dienstverlening door djsa een totaalbedrag zijn overeengekomen,is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8. djsa is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken,

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient djsa de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger wit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% Uitkomt.

11.djsa heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal djsa prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met djsa_ op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. djsa mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2.De Klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

3.Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet

de klant uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat airg

een aanmaning hoeft te sturen c.g, in gebreke hoeft te stellen.

4.djsa behoudt zich het recht voor om een levering athankelijk te stellen van onmiddelliike betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen,

voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1, Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is djsa gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-

handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in

verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend,

2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan

djsa

3.De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag djsa. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, ziin de vorderingen van djsa op de klant onmiddellijk opeisbaar

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de witvoering van de overeenkomst door djsa , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan djsa te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is djsa gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.djsa roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan_djsa , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

-het product niet is gebruikt

-het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

-het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

-het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygignische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

-de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

-het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

-het product geen los tijdschrift of losse krant is

-het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

-de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

-op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

-zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.

-zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected] , indien gewenst met bebulp van het herroepingsformulier dat via de website van djsa , wwwdjsa.be , kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan djsa , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan djsa heeft geretouneerd, dan zal djsa_eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van djsa voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retouneert, dan komen de kosten voor het retouneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. djsa. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van djsa heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan djsa .

3. djsa is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan djsa_ te verrekenen met een vordering op djsa .

Eigendomsvoorbehoud

1. djsa. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van djsa op grond van wat voor met djsa gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.Tot die tijd kan djsa zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien djsa een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft djsa het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij djsa, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft djsa het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan djsa kan tegenwerpen.

Levertijd

1.De door djsa opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan djsa door djsa schriftelijk dan wel elektronisch isbevestigd aan de klant.

3. Overschrijding van de opgegeven leveltijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te

ontbinden, tenzij djsa niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders

hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,

hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening opte laten maken, bij gebreke waarvan djsa niet aansprakelijk kan worden

gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de

Verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan djsa , bij gebreke waarvan djsa niet aansprakelijk kan worden gehouden

voor eventuele schade.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en

waterschade evenals diefstal:

-geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

-zaken van djsa die bij de klant aanwezig zijn

-zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd


2. De klant geeft op eersté verzoek van djsa dé polis van deze verzékeringen ter inzage.
 
 
 
Bewaring
 
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel
kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
 
 
Montage/installatie
 
Hoewel djsa zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uitte voeren, draagt hij hiervoor geenenkele
verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
 
 
 
 
Garantie
 
l. Wanneer pariijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor djsa enkel een
inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het
product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden
vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 
 
 
Ruilen
 
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 
-ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 
-het product wordt toegebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 
-het product is nog niet gebruikt
 
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
 
 
 
Uitvoering van de overeenkomst
l. djsa voert de overeenkomst naar beste inzichten vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. djsa heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat djsa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat djsa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 
 
Informatieverstrekking door de klant
 
l. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in
gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan djsa
2. De klant Staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden,
00k indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert djsa de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door djsa redelijkewijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en
loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor
rekening van de klant.
 
 
Vrijwaring
De klant vrijwaart djsa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door djsa geleverde producten en/of diensten.
 
Klachten
l.De klant dient een door djsa geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkewijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant djsa daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de
hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen djsa uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat djsa in Staat is hierop adequaat te
reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat djsa gehouden kan worden
om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van djsa , deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan djsa en zullen
partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
S. Wanneer de in lid I gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij stripe
 
 
Ingebrekestelling
 
l. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan djsa
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling djsa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als djsa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij
op grond van die overeenkomst aan djsa verschuldigd zijn.
 
 
Aansprakelijkheid djsa
l. djsa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid.
2. Indien djsa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. djsa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien djsa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting
van enige verplichting.
 
Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van djsa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid
direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Recht op ontbinding
l. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer djsa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.Is de nakoming van de verplichting en door djsa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat
djsa in verzuim is.
3. djsa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien djsa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 
Overmacht
1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van djsa in de nakoming van enige
verplichting ten aanzien van de klant niet aan djsa kan worden toegerekend in een van de wil van djsa onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van djsa kan worden verlangd.
2.Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor djsa 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die
verplichtingen opgeschort totdat djsa er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. djsa is in een overmachtsituatie geen enkele(schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand
enig voordeel geniet.
 
 
Wijziging van de overeenkomst
 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aan.
 
Wijziging algemene voorwaarden
djsa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alien tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal djsa zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 
 
Overgang van rechten
 
1.Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van djsa .
 
2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 
 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 
1.Wanner één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen
van deze voorwaarden niet aan.
 
2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat djsa bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
2.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar djsa is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te
 
nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft
 
Opgesteld op 28 juli 2021 .